Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

  • Dne 23. srpna 2016 obdržel Archiv žádost pana J. V. o poskytnutí informace, kolik správních žalob podal úřad ke správním soudům v letech 2012–2016. Archiv informaci poskytl.
  • Dne 20. dubna 2016 obdržel Archiv žádost pana L. P. o podání informací, kdo, kdy a jakým způsobem žádal o poskytnutí informací k osobě žadatele a dále kdy a jakým způsobem byly informace poskytnuty. Dne 5. 5. 2016 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žadatel se odvolal, Archiv předložil věc Ústavu pro studium totalitních režimů k rozhodnutí o odvolání. Odvolací orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
  • Dne 18. dubna 2016 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace, jaký software používá pro vedení spisové služby. Archiv žádosti vyhověl.
  • Dne 1. března 2016 zaevidoval Archiv žádost o poskytnutí informací týkajících se průměrného měsíčního příjmu a odměn v roce 2015 současné vedoucí úřadu, kdo je oprávněn ji jmenovat do funkce, informace o předchozí ředitelce Archivu (jméno, funkční období, průměrný plat); rozpočet pro rok 2016 a počet zaměstnanců na plný úvazek. Archiv žádosti vyhověl.
  • Dne 13. ledna 2016 obdržel Archiv žádost paní N. K. o poskytnutí informací ohledně odborných stanovisek vydávaných Archivem pro Ministerstvo obrany České republiky. Tato stanoviska slouží jako podklad k vydání či nevydání osvědčení podle § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů. Archiv žádosti vyhověl.