Aktuálně


Pracoviště v Kanicích navštívili kolegové ze Zemského archivu v Opavě

Úvodní slovo ředitelky …

V pátek 16. září 2016 navštívili pracoviště ABS v Kanicích, kde sídlí oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV, kolegové archiváři ze severomoravských a slezských archivů. Příjemné setkání s více než čtyřmi desítkami archivářů zahájila ředitelka Světlana Ptáčníková úvodní přednáškou o organizaci a historii našeho archivu i o úkolech, které ABS řeší. Poté si kolegové prohlédli některé depozitáře a výstavky zajímavých archiválií, badatelnu i kanické pracoviště digitalizace. Snad se jim u nás líbilo…

Přidáno: 23.09.2016

Den otevřených dveří se poprvé konal ve všech čtyřech budovách

Archiv bezpečnostních složek má badatelnu i v Siwiecově ulici. Ne vždy se vám tu bude věnovat přímo ředitelka Světlana Ptáčníková, ale objednané archiválie vám tu předloží ochotně a rádi

Tentokrát přesně na Mezinárodní den archivů – ve čtvrtek 9. června 2016 – mohli zájemci navštívit jak společnou budovu ÚSTR a ABS v Siwiecově ulici, tak budovy Archivu v Braníku a Na Struze, a ovšem také v Kanicích u Brna. Televiznímu štábu sice stačilo pro reportáž (sledujte cca od 18. minuty) jediné místo, ale našli se i nadšenci, kteří stihli navštívit tři. Prostřednictvím našich fotografií můžete ovšem navštívit všechna.

Přidáno: 23.06.2016

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR ve čtvrtek  9.6.2016

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve čtvrtek 9. června 2016 Den otevřených dveří v budovách ABS – Branické náměstí 2, Praha 4; Na Struze 3, Praha 1; Brno – Kanice a v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.

Program dne otevřených dveří se bude skládat z komentovaných prohlídek budov od 11 do 17 hodin v každou celou hodinu.

Přidáno: 01.06.2016

Vyjádření vedení ÚSTR a ABS k závěrům kontrolní akce NKÚ

Vedení ÚSTR a ABS vítá výsledky kontroly, kterou Nejvyšší kontrolní úřad provedl v ÚSTR a v ABS od června do listopadu 2015 a jejíž výstupy zveřejnil 25. dubna 2016 na svých webových stránkách.

Jelikož však některá média „citují“ závěry kontroly s typicky posunutým významem, musíme v této souvislosti odkázat na původní pramen – tedy na text Kontrolního závěru z kontrolní akce NKÚ č. 15/39, zveřejněný ve formátu pdf na webu NKÚ.

Přidáno: 26.04.2016

Archiv bezpečnostních složek nově umožňuje internetový přístup do vybraných archiválií

Zájemci, kteří se zaregistrují v Archivu bezpečnostních složek, budou moci už v březnu listovat archiváliemi i na svém domácím počítači. K dispozici dostanou zatím dvě části fondu „Sekretariát Federálního ministerstva vnitra“ a dále fondy „Velitelství Státní bezpečnosti“ a „Kabinet StB materiálů“. Výběr obsahuje mimo jiné i materiály kolegia ministra národní bezpečnosti a kolegia ministra vnitra, jimiž prošly mnohé klíčové události tehdejší doby, pokud se týkaly Bezpečnosti. „Tam byly probírány ty nejpodstatnější otázky, týkající se organizace a činnosti bezpečnostního aparátu,“ upozornila ředitelka ABS Světlana Ptáčníková.

Jedná se o počin, na který odborná veřejnost léta čekala a současná Rada Ústavu pro studium totalitních režimů ho zařadila mezi priority. Vyhledávací systém, který ÚSTR vyvinul, poběží do konce léta v testovacím provozu. Zatím dálkový přístup nabídne k vidění asi 300 000 skenů a v průběhu letošního roku by měly postupně přibývat další.

K dispozici je na adrese ebadatelna.cz. Dosud neregistrovaní zájemci musí ovšem projít registrací, kterou vyžaduje zákon o archivnictví a spisové službě.

Upozornění: Přístup do ebadatelny nenahrazuje povolení ke zveřejňování archiválií. O to je v konkrétních případech vždy třeba žádat ředitelku ABS.

Přidáno: 10.03.2016

Vyšlo třinácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek

Ilustrační foto

Toto číslo Sborníku poprvé vychází s novou obálkou a zajímavým logem. Témata studií a článků publikovaných v letošním čísle Sborníku jsou velmi rozmanitá. Proměně Policejního ředitelství v Praze v roce 1942, zejména zavedení revírního systému podle německého vzoru, je věnována úvodní studie Davida Hubeného. Reemigraci a repatriaci po první a druhé světové válce, tedy po bouřlivém období, kdy došlo k rozpadu starých a vzniku nových státních celků, s čímž souvisel i velký pohyb obyvatelstva, se věnuje Miroslav Lacko. S osudy mladistvých odpůrců komunismu na Žatecku seznamuje čtenáře Adam Zítek. Studie popisuje dvě skupiny vytvořené kolem mladého učitele Josefa Hajného. Detailně si všímá vzniku skupin, činnosti spočívající zejména ve výrobě a distribuci letáků, odhalení aktérů StB, jejich vazby, soudního procesu, výkonu trestu a následného života včetně případné rehabilitace. Třetím odbojem se dlouhodobě zabývá také Markéta Bártová. Zaujal ji osud odbojové skupiny, utvořené a vedené Františkem Jírovcem, působící na Mladoboleslavsku. Autorka líčí rozpracování, vyšetřování a trestní postih příslušníků Jírovcovy skupiny včetně rehabilitace a přiznání statutu odbojáře proti komunismu několika jejím členům. Martin Pulec představuje ve své práci dosti neobvyklý případ, a sice skupinu, která existovala pouze v bujné fantazii svého „zakladatele“. Byl to on, kdo ji „vykonstruoval“ a StB se paradoxně snažila jeho smyšlenky vyvrátit. Studie má i jeden speciální cíl, a to získání nových svědectví nebo informací, které by vnesly světlo do záhadné smrti jedné z aktérek případu, Marie Pardusové...

Archiv bezpečnostních složek zároveň zveřejňuje v elektronické podobě předchozí číslo Sborníku ABS č. 12/2014.

Přidáno: 28.01.2016

Nové archivní pomůcky na webu Archivu bezpečnostních složek

Oddělení archivních fondů vyšetřovacích spisů a operativních svazků sestavilo své první oficiální archivní pomůcky. Jedná se o dva manipulační seznamy 2. typu k dílčí části fondu č. NAD 29 (Národní archivní dědictví) Vyšetřovací spisy, konkrétně k části Vyšetřovací spisy – Krajská správa ministerstva vnitra Liberec (1945) 1948–1960 a Krajská správa ministerstva vnitra Karlovy Vary (1945) 1948–1960. Součástí seznamů je úvod s tematickým i archivním popisem souborů, dále manipulační seznam s obsahem každého archivního čísla vycházející především z archivního protokolu a podrobné inventury vyšetřovacích spisů, která byla provedena v roce 2014. Dále je zde historický přehled fondů zahrnující i ty archivní jednotky, které nebyly z různých důvodů předány do Archivu bezpečnostních složek (např. byly zničeny před rokem 1990), a jmenný rejstřík.

Pomůcky, umožňující textové vyhledávání, jsou cenným rozšířením dosavadních vyhledávacích systémů na webových stránkách Archivu bezpečnostních složek. Historici i badatelé z řad odborné veřejnosti najdou tyto manipulační seznamy v Průvodci po fondech a sbírkách, konkrétně ve Svazkové agendě vedené u Krajské správy MV Liberec a ve Svazkové agendě vedené u Krajské správy MV Karlovy Vary.

Přidáno: 09.12.2015

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Archiv bezpečnostních složek v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Je jím JUDr. Květoslava Čadská.
Pro příjem oznámení v elektronické podobě je zřízena oznamovací e-mailová adresa ombudsman@abscr.cz. Pro příjem oznámení v listinné podobě je zřízena schránka s označením „OZNÁMENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu“, umístěná v sídle Archivu bezpečnostních složek na adrese Siwiecova 2, Praha 3 před vnitřním vchodem do Knihovny Jána Langoše.

Přidáno: 14.10.2015

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Pozvánka na Den otevřených dveří ABS a ÚSTR (Praha, Brno–Kanice, 19.6.2015)

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádali v pátek 19. června 2015 Den otevřených dveří v budovách ABS – Na Struze 3, Praha 1 a Brno-Kanice a v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.

Přidáno: 05.06.2015

Zástupci Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro studium totalitních režimů navštívili Albánii


Přidáno: 22.04.2015